Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van CoZorg met maatschappelijke zetel te Wijgmaalsesteenweg 18, 3150 Haacht en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0735631073                       

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten door ons aangeboden. 


Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.


Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze diensten is vermeld op de offerte. 

De diensten zullen maandelijks worden gefactureerd.

De door CoZorg gefactureerde diensten zijn onderworpen aan de Belgische BTW.

De factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de zorgbehoevende / mantelzorger van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan CoZorg. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar. 

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de zorgbehoevende (mantelzorger) eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aan CoZorg verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 EUR. Een dergelijke vergoeding kan ook van CoZorg worden gevorderd, indien deze, na aangetekende ingebrekestelling, nalaat haar prestaties na te komen.

CoZorg houdt zich bovendien het recht voor om prestaties op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de zorgbehoevende (of mantelzorger) en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling. 


Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze jaarovereenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in het contract. Indien deze overeenkomst niet uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd door één der partijen, wordt deze stilzwijgend verlengd, waarna de overeenkomst  van onbepaalde duur wordt, en te allen tijde kan worden opgezegd mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden.

Elke opzeg zal bij aangetekend schrijven ter kennis van de andere partij worden gebracht. De opzeggingstermijn gaat in op de  eerste dag van de maand volgend op de maand in de loop van dewelke het schrijven werd verstuurd.

Indien één van beide partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigd vóór het einde van de looptijd en / of één van de partijen opzegtermijn niet heeft gerespecteerd, dient zij de andere partij een forfaitaire schadevergoeding te betalen dewelke gelijk is aan de contractueel voorziene dagprijs van 6,76 € berekend voor de periode van de effectieve beëindiging van de overeenkomst en de normale einddatum.

De overeenkomst eindigt van rechtswege bij overlijden van de zorgbehoevende, zonder dat er enige bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Indien de zorgbehoevende wordt opgenomen in een Woonzorgcentrum, is de zorgbehoevende (of mantelzorger) gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen mits betaling van een verbrekingsvergoeding van 209,56 €.


Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 


Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

De gegevens die de zorgbehoevende (of mantelzorger) ter verwerking toevertrouwt aan de CoZorg overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, kunnen persoonsgegevens bevatten in de zin van de Wetgeving Gegevensbescherming

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt CoZorg uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van de zorgbehoevende, die de uiteindelijke verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens en voor alle noodzakelijke wijzigingen en bijwerkingen. 

CoZorg zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken, verwerken, verzenden of er zich toegang toe verschaffen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en dit uitsluitend voor rekening van de zorgbehoevende. CoZorg zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om een passend beveiligingsniveau te verzekeren.

De zorgbehoevende geeft instructies aan CoZorg in overeenstemming met de Wetgeving Gegevensbescherming en waarborgt dat alle persoonsgegevens die aan CoZorg worden toevertrouwd rechtmatig werden verkregen en kunnen worden verwerkt in het kader van de overeenkomst.

CoZorg zal er zich ten stelligste van onthouden enige persoonsgegevens voor eigen doeleinden of die van derden te verwerken, noch deze aan derden verstrekken, noch doorsturen aan een land gelegen buiten de Europese Unie.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

CoZorg zal in het kader van het zorgtraject de zorgbehoevende in contact brengen met verschillende derden - zorgverleners. CoZorg kan evenwel op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor de door deze derden uitgevoerde diensten ten behoeve van de zorgbehoevende.

De verbintenis die op CoZorg rust is een inspanningsverbintenis, hetgeen betekent dat zij de nodige inspanningen zal leveren bij de uitvoering van de Diensten, zonder evenwel tot enig resultaat gebonden te zijn.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 


Artikel 8 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 


Artikel 9 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x